Karate in Kokomo

Bethea's Karate Studio-the Kokomo School Of Self Defense

119 W Sycamore St
Kokomo, IN 46901
765-452-4286

Donnie Michael's Karate

3780 S Reed Rd
Kokomo, IN 46902
765-457-4083