Martial Arts Schools in Yucaipa

Training Zone

35006 Yucaipa Blvd
Yucaipa, CA 92399
909-797-2774

Chris Cino-hapkido

32999 Yucaipa Blvd
Yucaipa, CA 92399
909-797-0844

United Brazilian Jiu-jitsu

34366 Yucaipa Blvd
Yucaipa, CA 92399
909-790-7223

Uyba Karate Associations

34940 Yucaipa Blvd
Yucaipa, CA 92399
909-790-8222